Hakkımızda


28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun ek 30. maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılan ve 26.02.2010 tarih ve 27505 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kararname ile Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde Mühendislik Fakültesi kurulmuştur.Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 09.06.2010 tarihindeki toplantısında, 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde Harita Mühendisliği Bölümünün açılması uygun görülmüş, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 16.06.2010 tarih ve 2906 sayılı yazısı ile de bölümümüz fiilen açılmıştır.

Artvin Çoruh Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü’nün; kadastro, imar uygulamaları, tarımsal faaliyetler, arazi toplulaştırması, teorik jeodezi, uydu jeodezisi, deformasyon araştırmaları, hava ve uydu fotoğrafları ile her türlü ölçme ve bilgi toplama, coğrafi bilgi sistemlerinin kurulması için gerekli teorik ve pratik çalışmaları yapma, adı geçen konularda yeni yöntemler geliştirme ve çalışmaların somut ürünlere dönüştürülmesini sağlama gibi görevleri vardır. Bu konularda çalışmak üzere yetkin elemanlar yetiştirilmesi ve bu sayede hem ülkemiz hem de uluslararası bilim dünyasına önemli katkıların sağlanması bölümün ana görevi olarak benimsenmiştir.

Jeodezi, Kartografya, Ölçme Tekniği, Fotogrametri, Uzaktan Algılama ve Kamu Ölçmeleri olmak üzere toplam 6 bilim dalını içeren Artvin Çoruh Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü’nün akdemik kadrosunda 2 Doçent, 3 Dr. Öğr. Üyesi ve 4 Araştırma Görevlisi yer almaktadır.